+420 725 442 808  (9-15:00)
Mena
EUR
Jazyk
0 Váš košík
Váš nákupný košík je prázdny
Doprava zadarmo od 60 EUR

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov („Zásady“) predstavujú základné princípy, ktorými sa KLIMATEX, a.s., Šujanovo nám. 3, 602 00, Brno, 27734528 („Spoločnosť“) riadi pri získavaní a spracovaní osobných údajov. Tieto zásady združujú práva a povinnosti spoločnosti vyplývajúce najmä z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov:
 
 1. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“);
 2. zákon č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov („Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti“);
 3. a zákon č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov („Zákon o elektronických komunikáciách“).
Tieto zásady sa uplatnia na všetky osoby navštevujúce webové stránky spoločnosti www.klimatex.eu („Webové stránky“), a to bez ohľadu na to, či sú v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou alebo nie.
 

Čo sú to osobné údaje

Osobnými údajmi sa, v súlade s GDPR, rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (teda nie právnickej osobe). V zásade sa teda jedná o akékoľvek informácie, ktoré, či už samostatne alebo v súhrne s ďalšími informáciami, môžu slúžiť na identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby („Osobný údaj“).
 

Aké osobné údaje spoločnosť spracováva

Spoločnosť o vás môže zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:

I. Osobné údaje, ktoré spoločnosti samy oznámite

Takými osobnými údajmi sú najmä údaje, ktoré uvediete vo vyplnenom registračnom, objednávkovom či inom formulári alebo ktoré spoločnosti oznámite prostredníctvom e-mailu, telefónu, faxu či iného obdobného zariadenia. Osobné údaje môžete spoločnosti poskytnúť tiež [pri súťažiach], [vložením recenzie produktu či služby], [rezerváciou miesta na školení] alebo [zaslaním všeobecnej požiadavky]. Jedná sa predovšetkým o meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje o bankovom účte, údaje o zvolenej platobnej metóde a pod.

Vyššie uvedené osobné údaje bude spoločnosť spracovávať za účelom:
 1. poskytnutia služby, produktu či informácie, o ktorú ste prejavili záujem;
 2. v prípade, že ste existujúci zákazník, tiež na poskytnutie informácií o iných službách či produktoch podobných tým, ktoré boli predmetom vášho predchádzajúceho nákupu;
 3. ak ste nový zákazník, bude vám spoločnosť zasielať obchodné oznámenia a ponuky produktov a služieb len v prípade, že ste k tomu spoločnosti dali výslovný súhlas;
 4. v prípade e-mailovej adresy na analytické a marketingové účely;
 5. posúdenia a vyhodnotenia vašej žiadosti o pracovnú pozíciu.
Naši partneri

Pretože na našich webových stránkach využívame služby tretích strán, môžu mať ku cookies uloženým vo vašom zariadení prístup okrem nás aj naši partneri. Nad tým, ako títo partneri využívajú súbory cookies, však nemáme už kontrolu, a preto vám odporúčame navštíviť ich webové stránky a overiť si spôsoby používania a možnosť správy cookies priamo pri nich:
 
 • služby Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Google Optimize, YouTube a reCAPTCHA prevádzkované spoločnosťou Google Inc.,
Dáta sa zasielajú v zašifrovanej podobe spoločnosti Google Ireland Ltd., sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko., v súlade s ich podmienkami, ktoré nájdete tu
 • služba Facebook (Facebook Pixel), prevádzkovaná spoločnosťou Facebook, Inc.,
 • služby Tovar a Sklik prevádzkované spoločnosťou Seznam.cz a.s.,
 • služba Adform, prevádzkovaná spoločnosťou Adform AS,
 • služba Glami, prevádzkovaná spoločnosťou Inspigroup s.r.o,
 • služba Heureka, prevádzkovaná spoločnosťou Heureka Group a.s.,
 • služba RTBHouse, prevádzkovaná spoločnosťou RTB House S.A.,
 • služba Smartlook, prevádzkovaná spoločnosťou Smartlook.com, s.r.o.,
 • služba Targito, prevádzkovaná spoločnosťou Targito s.r.o.
 
II. Osobné údaje, ktoré o vás Spoločnosť zhromažďuje sama

Pri návšteve našich webových stránok môže spoločnosť zhromažďovať niektoré informácie potrebné na to, aby bola zabezpečená riadna a pohodlná prevádzka webových stránok. Takýmito informáciami sú údaje o internetovom protokole (IP), ktorý slúži na pripojenie vášho počítača k internetu, vaše registračné údaje, typ a verzia prehliadača, nastavenie časového pásma, plug-in prehliadačov, údaje o vašej návšteve, vrátane platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z webových stránok (vrátane dátumu a času), produkty, ktoré ste si zobrazili alebo hľadali, časy odozvy, chyby počas sťahovania, dĺžka návštev určitých stránok, informácie o interakcii pri návšteve stránok (napríklad rolovanie, kliknutia a umiestnenie myši) či spôsob opúšťania stránky.

Tieto osobné údaje spoločnosť využíva k správe a zlepšovaniu webových stránok a na účely zabezpečenia interných operácií, vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovania, výskumu, štatistických účelov a evidencie početnosti náhľadov. Tieto osobné údaje je možné ďalej využiť na meranie účinnosti reklamy a k poskytovaniu relevantnej inzercie.
 

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť získa, môžu byť odovzdávané [v rámci skupiny [●], čiže prepojeným osobám spoločnosti;] a tretím osobám („Spracovatelia“), ktoré spoločnosti pomáhajú plniť jej zmluvné povinnosti sprostredkovaním určitých služieb (napr. doručovanie služby). Spoločnosť odovzdáva osobné údaje iba tým spracovateľom, ktorí poskytujú záruky dostatočnej úrovne zabezpečenia vašich osobných údajov a tieto osobné údaje spracovávajú výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

V tomto zmysle môže spoločnosť odovzdávať osobné údaje týmto spracovateľom:

 1. externým spolupracovníkom a dodávateľom za účelom splnenia zmluvnej povinnosti spoločnosti;
 2. poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov a realizácie platobného styku;
 3. poskytovateľom poštových a doručovateľských služieb za účelom doručenia produktov či služieb ponúkaných spoločnosťou;
 4. správcovi webových stránok;

Za určitých okolností môže byť spoločnosť povinná poskytnúť vaše osobné údaje tretím osobám (napr. orgánom činným v trestnom konaní) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 

Prostriedky ochrany osobných údajov

Na ochranu a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu k osobným údajom prijala spoločnosť organizačné a technické opatrenia.

Medzi tieto opatrenia patrí:
 1. organizačné obmedzenia zužujúce okruh osôb oprávnených prichádzať do styku s osobnými údajmi;
 2.  technické zabezpečenie serverov a webových stránok spoločnosti proti neoprávnenej manipulácii.
Osoby prichádzajúce do styku s osobnými údajmi sú poučené o ochrane osobných údajov a pri ich spracovaní sú viazané mlčanlivosťou.
 

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje len po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie svojich zmluvných záväzkov a na plnenie povinností, ktoré pre spoločnosť vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané na základe vášho súhlasu, spoločnosť uchováva len po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený.

Po zániku zákonného dôvodu, na základe ktorého dochádza k spracovaniu vašich osobných údajov, zlikviduje spoločnosť tieto osobné dáta a všetky ich existujúce kópie.

    

Cookies

Spoločnosť využíva pri prevádzke svojich webových stránok tzv. cookies, čo sú textové súbory malého rozsahu („Cookies“), ktoré sú odosielané zo servera spoločnosti do vášho prehliadača a pri vašej opätovnej návšteve webových stránok sú zaslané späť na server spoločnosti. Tým cookies umožňujú spoločnosti rozpoznať váš prehliadač, zapamätať si informácie o vašej predchádzajúcej aktivite na webových stránkach a prispôsobiť tak obsah webových stránok vašim potrebám.

Spoločnosť využíva nasledujúce druhy cookies:
 1. cookies prvých strán, ktoré umožňujú základnú prevádzku a funkčnosť webových stránok a bez ktorých by nebolo možné obsah webovej stránky správne zobraziť;
 2. technické cookies, ktoré umožňujú analyzovať využitie webových stránok, zaistiť bezpečné prihlásenie, zapamätať si priebeh vyplňovania vašej objednávky, uloženie registračných údajov a obsahu nákupného košíka;
 3. reklamné cookies, ktoré umožňujú zobrazenie cielenej reklamy, zdieľanie webových stránok na sociálnych sieťach či vkladanie komentárov k produktom.
Cookies je možné odstrániť pomocou nastavenia vášho prehliadača. Ten je rovnako možné nastaviť tak, aby cookies neboli automaticky ukladané. Ak však zablokujete, vypnete či inak odmietnete niektoré cookies, webové stránky sa nemusia zobrazovať správne alebo nebude možné využívať niektoré služby či funkcie webových stránok.
 

Práva dotknutých osôb

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou vám prislúchajú nasledujúce predpisy na ochranu osobných údajov zaručujúce práva:

 1. právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je spracovanie založené na jeho základe;
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom a k informáciám o tom, ktoré vaše osobné údaje sú spoločnosťou spracovávané;
 3. právo na opravu nepresných osobných údajov a prípade tiež na doplnenie neúplných osobných údajov;
 4. právo na vymazanie spracúvaných osobných údajov;
 5. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
 6. právo získať osobné údaje, ktoré ste spoločnosti poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inej osobe;
 7. právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov;
 8. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 9. a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (https://www.dataprotection.gov.sk)


Vyššie uvedené práva a prípadné sťažnosti je možné uplatniť u spoločnosti ako správcovi údajov písomne ​​na nižšie uvedenej adrese alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu gdpr@klimatex.eu.


KLIMATEX, a.s.
Šujanovo nám. 3
602 00 Brno
Česká republika

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.